SÖZEL BİLDİRİ OTURUMLARI

16 MAYIS 2024, PERŞEMBE

A SALONU
15:00-17:00 Sözel Bildiri Oturumu 1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yılmaz Yürekli

Biyomühendislikte Biyoproses Uygulamaları

SS 1
15:00-15:10 Düşük Kayma Gerilimine Sahip Yenilikçi Biyoreaktör (LSBR) Tasarımı ve LSBR Dinamiğinin HepG2 Hücrelerinden Sferoid Oluşumu Üzerine Etkisi  
S. Furkan Demirden

SS 2
15:10-15:20 Taşıyıcı Sistem Olarak Kullanılan Eksozomların Büyük Ölçekte Üretimi
Ilgın Kımız Geboloğlu

SS 3
15:20-15:30 Bakteriyel Boyalar: Kumaş Boyama için Sürdürülebilir Bir Çözüm
Hülya Kıcık

SS 4
15:30-15:40 Fotobiyoreaktör Cephe Elemanlarının Kullanıcıya ve Çevreye Etkisi: Ankara Örneği
Yonca Yaman

SS 5
15:40-15:50 Üçlü Ko-Kültür Üretim Yöntemi ile Fikobiliprotein Ekstraksiyon Optimizasyonu 
Buse Dinçoğlu

Biyomühendislikte Enzim Uygulamaları         

SS 6
15:50-16:00 Fındık Kabuklarının Enzimatik Hidrolizi
Özcan Gezen

SS 7
16:00-16:10 Antibiyotik Gideriminde B-Laktamaz İmmobilize Edilmiş Demir Oksit Nanotaneciklerin Araştırılması
Nevcan Soycan

SS 8
16:10-16:20 Enzimatik Membranların Antibiyotik Giderim Yetenekleri
Yılmaz Yürekli

Biyomühendislikte Biyoinformatik Uygulamaları

SS 9
16:20-16:30 Kanserlerde Potansiyel Biyobelirteç ve Terapötiklerin Tahmininde Çoklu Omik Verilerin Entegrasyonu
Gizem Gülfidan Yıldız

SS 10
16:30-16:40 Moleküler Modelleme ile Kolon Kanseri Tedavisi için Doğal Ajanların Potansiyelinin Araştırılması
Eda Arabacı

SS 11
16:40-16:50 Betanin, Kurkumin, Piperidin ve Ro-5963 İnhibitörünün P53, Mdm2 ve Mdmx Hedef Proteinlerine Bağlanma Affinitesinin Tespiti: Moleküler Kenetlenme ile In Sılıco Analiz  
Berrak Kurt

SS 12
16:50-17:00 Moleküler Modelleme Yaklaşımı ile Akciğer Kanserine Safran ile Alternatif Bir Çözümün Araştırılması
Abdullah Oğuzhan Güven

16 MAYIS 2024, PERŞEMBE

B SALONU
15:00-16:30 Sözel Bildiri Oturumu 2
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Deniz Karataş

Biyomühendislikte Mikroakışkan Sistem ve Modelleme Uygulamaları

SS 13
15:00-15:10 Vagus Sinirinin İletim Davranışının Nümerik Modellemesi
Barış Oğuz Gürses

SS 14
15:10-15:20 Türler Arası Bir Bruselloz Yayılım Modelinin Geliştirilmesi
Beyza Billur İskender Eroğlu

SS 15
15:20-15:30 Çocukluk Çağı Pnömonisinde Optimal Aşılamanın Etkisi
Derya Avcı

SS 16
15:30-15:40 Nörolojik Hastalıkların Biyomimetik Modellenmesine Yönelik Güvenilir Preklinik Yaklaşımlar: Çip-Üstü-Nöral Doku Platformları
Pelin Sağlam Metiner

SS 17
15:40-15:50 Plastik Maruziyetinin Biyolojik Bariyerler Üzerine Etkisinin In vitro Çip-Üstü-Epitelyal Bariyer Modelinde İncelenmesi
Başar Doğan

SS 18
15:50-16:00 Akciğer Kanserinin Dinamik Mikroakışkan Sistemde Biyomimetik Modellemesi ve Hesaplamalı Akışkan Dinamiği Simülasyonu
Ece Yıldız Öztürk

Biyomühendislikte Doku Mühendisliği Uygulamaları 

SS 19
16:00-16:10 Meyan Kökü ile Sentezlenmiş Gümüş Nanopartiküllü PLGA Yara Örtüsü
Mehmet Emin Şenol

SS 20
16:10-16:20 Sinir Rejenerasyonunu Destekleme Amaçlı Laminin Türevli Kısa Peptitler ile Modifiye Edilmiş Biyoaktif Sentetik Greftlerin Geliştirilmesi
Şerife Özcan

SS 21
16:20-16:30 Bitkisel Kaynaklı Saponin Yüklü Hidrojellerin Biyolojik Aktivitesinin Değerlendirilmesi 
Hatice Ercan

17 MAYIS 2024, CUMA

A SALONU
13:30- 15:00 Sözel Bildiri Oturumu 3
Oturum Başkanı: Öğr. Üyesi Mehmet Emin Uslu

Biyomühendislikte Biyomedikal Uygulamaları

SS 22
13:30-13:40 Osseointegrasyonu Hızlandırma Amaçlı Vakum Plazma ile Yüzeyi Etkinleştirilmiş Dental İmplantların Geliştirilmesi
Ozan Karaman

SS 23
13:40-13:50 Vücut İçi Aktif İmplante Edilen Cihazlar İçin Geliştirilen Termoelektrik Güç Sistemlerinde Kullanılan PEDOT:PSS Ve Dimetilsülfoksit(DMSO) Karışımının Termoelektriksel Özelliklerinin İncelenmesi
Şeyma Özkan

SS 24
13:50-14:00 Kıkırdak Doku Yenilenmesinde Nanofiber Takviye Edilmiş Hidrojel Kompozit Doku İskelelerinin Kullanımı
Oylum Çolpankan Güneş

SS 25
14:00-14:10 Biyomimetik Yürüyen Robot Tasarımı ve Kontrolü: Akıllı Yürüyücü
Fatih Cemal Can

SS 26
14:10-14:20 Pt-Tis2 Nanokompozit Temelli Amperometrik Glukoz Biyosensörü Hazırlanması
Ulviye Kilimci

SS 27
14:20-14:30 Enzimatik Fenol Giderimi İçin Tirozinaz Bazlı Mikromotorların Üretimi
Çağdaş Sunna

SS 28
14:30-14:40 Kan-Beyin Bariyeri Modellenmesinde Kullanılmak Üzere Beyin ve Omurilik Zarı (Spinal Menings) Dokularının Deselülerizasyonu ve Karakterizasyonu
Hilal Deniz Yılmaz Dağdeviren

Biyomühendislikte Kanser Araştırma Uygulamaları   

SS 29
14:40-14:50 MCF10A ve MDA-MB-231 Hücre Hatlarında HN1 İfadesinin Proteozom'a Etkisinin İncelenmesi
Faruk Şimşek

SS 30
14:50-15:00 Meme Doku Biyopsilerinde Kanser Tipinin Doku Özkütlesi ile İlişkisinin Belirlenmesi
Meltem Güzelgülgen

 

17 MAYIS 2024, CUMA

B SALONU
13:30-15:00 Sözel Bildiri Oturumu 4
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emine Kemiklioğlu

Biyomühendislikte Yeşil Sentez Uygulamaları

SS 31
13:30-13:40 Rejeneratif Tıp Uygulamaları için Kalsiyum Fosfat Nanopartiküllerinin Biyomimetik Sentezi ve Karakterizasyonu
Musab Orak

SS 32
13:40-13:50 Porphyridium Cruentum Mikroalgi Kullanılarak Metal Nanopartiküllerin Yeşil Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitenin Değerlendirilmesi
Tuğçe Mutaf Kılıç

SS 33

13:50-14:00 {Agropyron Repens} Bitkisinden Yeşil Sentez Yöntemiyle Gümüş Nanopartikül Üretimi ve Antimikrobiyal Aktivitelerin Belirlenmesi
Ayşegül İnam

SS 34
14:00-14:10 AgNO3 Çözeltisi Derişiminin Yeşil Sentez Yöntemi ile Elde Edilen Gümüş Nano Partiküllerin Kümelenmesine Olan Etkisi
Emine Altınkaya

Biyomühendislikte Nanomalzeme Uygulamaları

SS 35
14:10-14:20 Nano-ZnO/PVA Kompozit Filmlerin Üretimi ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
Nihat Çevik

SS 36

14:20-14:30 Titanyum Nanopartikül Katkılı Hidrojel Üretimi ve Mikrobiyal İletişim Sistemi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Kübra Erkan Türkmen

SS 37
14:30-14:40 Grafen Dop Edilmiş Karbonnanotüp Katkısının Polipropilen Filmlerinin Termal ve Mekanik Özellikleri Üzerindeki Sinerjetik Etkilerinin İncelenmesi
Betül Soytürk

SS 38
14:40-14:50 Farklı Morfolojilerde Tungsten Oksit Partiküllerin Sentezi ve Karakterizasyonu
Kürşat Kanbur

SS 39
14:50-15:00 Hidrotermal Yöntem ile Seryum Oksit Toz Üretiminde Farklı Yüzey Ajanı ve Katkıların Etkisi
Fatih Sargın

17 MAYIS 2024, CUMA

A SALONU
15:30-16:30 Sözel Bildiri Oturumu 5
Oturum Başkanı: Dr. Emine Altınkaya

Biyomühendislikte Aşı ve Farmasötik Uygulamaları

SS 40
15:30-15:40 Trimerik Prefüzyon Yapıda Spike Proteini Kodlayan COVID-19 Delta DNA Aşısının İmmünojenisitesi ve Koruyucu Etkililiği
Aytül Gül

SS 41
15:40-15:50 İmmunokastrasyon Amaçlı mRNA Tabanlı bir Ov-GnRH Hormon Aşısının Tasarımı ve Sentezi  
Aleyna Öğreten

SS 42
15:50-16:00 Nicotiana benthamiana Geçici Ekspresyon Sitemi ile Rekombinant SARS-CoV-2 Antijenlerinin Üretilmesi
Hatice Şelale Yıldız

SS 43
16:00-16.10 Epilepsi ve İnflamasyon Arasındaki Bağlantının Moleküler Seviyede Keşfi ile Anti İnflamatuar İlaçların Epilepsi Tedavisinde Kullanımının Araştırılması
Buse Nur Maden

SS 44
16:10-16:20 Chlorella Minutissima Üretim Koşullarının Farmasötik Potansiyeli Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Çağla Yarkent

SS 45

16:20-16:30 mAb Protein Saflaştırılması için Anyon Değişim Kromatografisi Yönteminde Kullanılan Çeşitli Kolonların Karşılaştırılması
Mehmet Emin Uslu

 

17 MAYIS 2024, CUMA

 

B SALONU

 

15:30-16:40 Sözel Bildiri Oturumu 6

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hilal Betül Kaya Akkale

Biyomühendislikte Sağlık Uygulamaları

SS 46
15:30-15:40 Potent Telomeraz Aktivatörlerinin Üretim Verimlerini Artırmak için Camarosporium Laburnicola'nın Biyotransformasyon Süreçlerinin Optimizasyonu           
Melis Küçüksolak

SS 47
15:40-15:50 Telomeraz Aktivatör Etkili Sikloastragenol ve Yeni Türevlerinin Replikatif Senesens Üzerine Olan Etkilerinin NRF2/Proteazom/Telomeraz Üçgeninde Değerlendirilmesi         
Sinem Yılmaz

SS 48
15:50-16:00 Hiperspektral Görüntüleme ile Yenidoğan Sağlığının Değerlendirilmesi: Farklı Hastalık Gruplarının Spektral Analizi
Mücahit Cihan

SS 49
16:00-16:10 Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisi için İnsan Bağırsak Mikrobiyotasından Yeni L-Asparajinazların Tanımlanması, Üretimi ve Karakterizasyonu 
Yunus Ensari

SS 50
16:10-16:20 Obezitenin Altında Yatan Mekanizmaların Doku Spesifik Olarak Aydınlatılarak Tanı veya Tedavisi İçin Aday Moleküllerin Tespit Edilmesi          
Özge Önlütürk Aydoğan

SS 51
16:20-16:30 Nar Kabuğu Atıklarından Fulvik Asit ile Güçlendirilmiş Antidiyabetik Oral Film Geliştirilmesi    
Cansu Erdem

SS 52
16:30-16:40 Geçici Amaçlı PEEK ve Klasik Titanyum Dayanakların (Abutment) Yük Etkisi Altında Kemik- İmplant Etkileşim Yüzeyinde Oluşturdukları Gerilmeler Açısından Karşılaştırılması
Bengisu Çakır

18 MAYIS 2024, CUMARTESİ

A SALONU
11:10-12:10 Sözel Bildiri Oturumu 7
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Anne Frary

Biyomühendislikte Inovatif Ekstraksiyon Uygulamaları

SS 53
11:10-11:20 Zerdeçal Ekstraktının Aljinat /Bamya Zamkı Kullanılarak Damlatma ve Elektropüskürtme Metodları İle Enkapsülasyonu          
Beyza Tutku Bıçakçı

SS 54
11:20-11:30 Ulva sp.’den Yeşil Ekstraksiyon Yöntemiyle Biyoaktif Bileşenlerin Eldesi ve Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi
Burak Altınel

SS 55
11:30-11:40 Derin Ötektik Çözücü ve Etanol Kullanılarak Elde Edilen Achillea Filipendulina Bitki Ekstrelerinin Antibakteriyel ve Sitotoksik Aktivitelerinin Karşılaştırılması           
Furkan Ozan Çöven

SS 56
11:40-11:50 Udi Hindi {Aquilaria agollocha} Bitki Ekstraktlarının Sağlıklı ve Kanser Hücreleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi       
Muhammet Burak Batır

SS 57
11:50-12.00 Kitin ve Kitosanın Derin Ötektik Çözücüler Kullanılarak Üretimi ve Karakterizasyonu
Nihal Özel

SS 58
12:00-12:10 Andız Otu Yaprak ve Çiçek Maseratlarının İçerik Analizleri ve In vitro Antikanser Aktivitelerinin İncelenmesi
Buse Aktaş

18 MAYIS 2024, CUMARTESİ

B SALONU
11:10-12:10 Sözel Bildiri Oturumu 8
Oturum Başkanı: Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan

Biyomühendislikte Biyosensör Uygulamaları

SS 59
11:10-11:20 Kullan-At Elektrokimyasal Biyosensör Platformu ile Glifosat ve 2,4-Diklorofenoksiasetik Asit Genotoksisitesinin Tayini
Gülşah Çongur

SS 60
11:20-11:30 Ke6 Fotoaktivasyonu ile Oluşan Reaktif Oksijen Türlerinin Ekran Baskılı Elektrotlarla Gerçek Zamanlı Tayini
Zeinab MirHosseini

SS 61
11:30-11:40 Kağıt Temelli Elektrotlarla Tümör Biyobelirteci miRNA-155'in İmpedimetrik Tayini
Ece Ekşin Çerkezoğlu

SS 62
11:40-11:50 Manyetit Çapraz Bağlı Tirozinaz Enzim Agregatlarının Geliştirilmesi ve Pestisitleri Algılama Potansiyellerinin belirlenmesi
İlker Polatoğlu

Biyomühendislikte Alternatif Uygulamalar

SS 63
11:50-12:00 Bazı İncir Çeşitlerinde Virüsten Ari Ön Temel Üretim Materyalinin Elde Edilmesi ve Sertifikalı Fidan Üretimine Yönelik Araştırmalar Serpil Erilmez

SS  64
12:00-12:10 İzmir Körfezi’nde Alg Patlamasına Neden Olan {Ulva Sp} Biyokütlesinin Ekonomiye Kazandırılması Amacıyla Biyogaz Üretim Potansiyelinin Araştırılması
Ali Enes Cire